Fuktteknisk bedömning

Yttervägg – regelvägg med fasadbeklädnad

Beskrivning av konstruktionens funktion ur fuktsynpunkt

Ytterväggens funktion är kan vara bärande och stabiliserande, dels värme och ljudisolerande, dels fuktavvisande. Det är vanligt att bygga lätta utfackningsväggar mellan bärande pelare och balkar. Utfackningsväggen byggs ofta med träreglar och isoleras med mineralull. I vissa används stålsyll och träreglar och i enstaka fall både stålsyll och stålreglar. Fördelen med träreglar är att dessa har bättre värmeisolerande egenskaper an stålreglar och därmed minskar risken för köldbryggor. Träreglar och träsyllar är dock mycket känsliga för uppfuktning under byggtiden då denna typ av vägg ofta står oskyddad mot nederbörd under långa perioder.

På regelstommen monteras ett vindskydd, t ex en utvändig gipsskiva. Även denna är utsatt för nederbörd under långa perioder. Invändigt monteras en plastfolie som dels är till för att säkerställa lufttäthet i konstruktionen, så att fuktig luft inte skall transporteras ut till följd av tryckskillnader över väggen, s k fuktkonvektion, och kondensera på kallare ytor i väggen. Plastfolien skall också vara en diffussionsspärr/ångspärr som hindrar fukt att diffundera ut i väggen. Innanför ångspärren monteras en invändig gipsskiva.

Utfackningsvägg med plåtsyll och träreglar.
Utfackningsvägg med plåtsyll och plåtreglar anses vara mer fukttålig men i det här fallet har utvändiga gipsen fuktats upp.
Vid nederbörd kan stålsyllen fyllas med vatten som sugs upp i den stående regeln. Den svarta distansbrickan har lagts under träregeln för att undvika uppsugning men det är inte alltid tillräckligt.
Reglarna lyfts upp med hjälp av distansbrickor för att undvika uppsugning men det kan bidra till försämrad stabilitet hos väggen.
Foto: Kristina Mjörnell

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med större isolertjocklekar är det vanligt att montera korsande reglar på insidan. Då är det lämpligt att placera diffusionsspärren en mellan de två reglarna för att göra det möjligt att dra tekniska installationer och göra infästningar i väggen utan att perforera ångspärren. Om man använder indragen ångspärr är tumregeln den att isoleringen på insidan inte får vara tjockare än 1/3 av totala isolertjockleken.


Läs mer i

Fuktsäkra utfackningsväggar med hög prefabriceringsgrad [Rosenkilde, Anders, Gustafsson, Anders, Mjörnell, Kristina]