Takavvattning

Principer

Yttertak och terrasstak förses med anordningar för avledning av regn- och smältvatten. Tak kan avvattnas med invändiga eller utvändiga avlopp. I princip gäller att varma tak bör avvattnas genom invändiga avlopp och att kalla tak kan avvattnas genom utvändiga avlopp.

Läs vidare om takavvattning i Fuktthandboken [Nevander, Lars Erik, Elmarsson, Bengt] eller Takteknik [Höglund, Ingemar, Nilsson, Sune].

 

 
 
Utvändigt avlopp med hängränna och stuprör i koppar.
Dåligt underhållen takbrunn till invändigt avlopp (ur Examensarbete nr 301, KTH, Lundgren, Erik, Stigberg, Markus) 
 

Utvändiga takavlopp

Utvändiga avlopp utformas med hängrännor, gesimsrännor eller fotrännor. Från rännorna går vattnet via utvändiga stuprör till dagvattenledning i mark.

Läs mer om utvändiga takavlopp i Fuktthandboken [Nevander, Lars Erik, Elmarsson, Bengt], Takteknik [Höglund, Ingemar, Nilsson, Sune] eller hos leverantörer av tätskikts- och takavvattningssystem.

Invändiga takavlopp

Invändiga avlopp används företrädesvis på varma tak med låga lutningar. Från den lutande takytan leds vattnet via ränndalar till takbrunnar anslutna till dagvattenavloppet. Taken förses dessutom oftast med bräddavlopp, som tjänar dels som en extra säkerhet om brunnarna sätts igen och dels signalerar en sådan uppdämning.

Läs mer om invändiga takavlopp i Fuktthandboken [Nevander, Lars Erik, Elmarsson, Bengt], Takteknik [Höglund, Ingemar, Nilsson, Sune] eller hos leverantörer av tätskikts- och takavvattningssystem.