Kontrollpunkter för byggskedet

  • Kritiska detaljer och moment uppmärksammade under projekteringsskedet skall övervakas under byggskedet och dokumenteras. Identifieringen görs i samråd med projektör t ex åtgärder för lufttäthet, utförande av fuktspärrar, plåtarbeten. Åtgärder implementeras i egenkontrollen.
  • Anvisningar för mottagningskontroll, exempelvis ingen missfärgning av trä får förekomma, FK i trä skall understiga ett angivet värde.
  • Lagerplats för fuktkänsliga material måste uppfylla vissa krav för att virke och känsliga produkter inte skall ta skada innan de byggs in.
  • Identifiera material som kräver väderskydd, ex limträbalkar, utegipsskivor etc.
  • Identifiera material som kräver inomhusförvaring.
  • Planering för väderskyddat byggande (beaktande av byggnadens bredd och höjd m m).
  • Alla utrymmen inom byggnaden bör ha temperaturer som förebygger risk för kondensproblem. Speciellt viktigt för den del av produktionsskedet då byggfukt torkar och då lufttätheten ännu ej är fullgod (risk för fuktkonvention inifrån under produktionsskedet med fuktskador på vinden som följd).
  • Kontroll av fuktförekomst i fuktkänsliga material före inbyggnad. Isolermaterial som kan innehålla fukt skall vara torra vid installation (under maximal tillåten leveransfuktkvot).
  • Täthetsprovning och eventuellt läckagesökning av det färdiga vindsbjälklaget.