Mögel och missfärgningar

När byggnadsmaterial blir fuktigt finns risk för att mikroorganismer börjar växa. Dessa kan orsaka missfärgning på, elak lukt från eller nedbrytning av materialet. Vilken typ av problem som uppkommer beror på vilka organismer som är inblandade. Mikrobiologisk påväxt kan uppkomma på ett material under byggnads och/eller förvaltningsskedet.

Mögelpåväxt som här syns för blotta ögat
Mögel som kan ge upphov till lukt syns dock inte alltid

Allmänt om mögel

Mögel är ett begrepp som används i dagligt talför mikrobiologisk påväxt på byggnadsmaterial. Oftast menar man mikroskopiska svampar som växer på lättlösliga organiska ämnen. Dessa svampar sprider sig med sporer. Om rätt förhållanden finns kommer dessa att gro och bilda hyfer, vilka på ett förenklat sätt kan beskrivas som rörformiga strukturer. Dessa utvidgar sig vid spetsen och det är här som tillväxten och den största delen av näringsupptagningen sker. Bakom spetsen förgrenar sig hyferna och bildar ett nätverk, ett sk mycel.

Från mycel kan det bildas nya sporer från specialiserade strukturer, s k konidioforer. Dessa sporer sprids mycket lätt. Eftersom svampar är mycket vanliga i naturen kommer det alltid att finnas en större eller mindre mängd sporer i luften. Dessa deponeras på ytor och det finns därför inga material som är fria från sporer. I figuren nedan visas en schematisk bild över ”mögelsvampars” livscykel.

Mögel på byggnadsmaterial

Mögel kan missfärga materialen, men ofta kan man inte se att materialet har en påväxt utan ser helt opåverkat ut. Detta utesluter inte att problem i form av en oönskad, elak lukt kan uppkomma. Endast en mikrobiologisk analys kan avgöra om en yta har mikrobiell påväxt eller ej. Att materialet har en påväxt visar att någon typ av fuktskada finns. Samband finns mellan fukt och ohälsa hos personer i byggnader.

Svampsporer kommer alltid att finnas på byggnadsmaterial, och enbart en förekomst visar inte på en skada. Det är först ett mycel bildats som man kan tala om en påväxt, och kanske en skada beroende på var påväxten finns. För att ett mycel skall kunna bildas krävs att flera faktorer uppfylls i form av till exempel näring, syre och fukt. Fukten är den begränsande faktorn. Är alla andra faktorer uppfyllda men det inte finns tillräckligt med fukt kommer inget mycel att bildas. Generellt kommer sporer att gro och tillväxt att starta när den relativa fuktigheten i den omgivande luften är högre än ca 75 %. Tillväxten kommer att bli snabbare och större då fuktigheten ökar. Hur mycket fukt som krävs varierar för olika arter av svampar, och påverkas också av till exempel temperatur. Lägsta nivån för när det kan växa på byggnadsmaterial varierar. Det kritiska fukttillståndet för mögelpåväxt, dvs den lägsta nivån för när materialet kan få en påväxt av mögel, varierar från 75 % för trä och träbaserade material till 90-95 % för mineralull och cellplastisolering enligt en litteraturstudie Kritiska fukttillstånd för mikrobiell tillväxt på byggnadsmaterial – Kunskapssammanställning [Johansson, Pernilla, Samuelson, Ingemar]. De värden som anges här är bara riktlinjer. För att kunna avgöra hur känsligt ett material är för mögelpåväxt krävs provningar av det aktuella materialet.

Ytterligare faktorer som påverkar om tillväxt av mögel ska uppstå är temperatur och fuktbelastningens varaktighet. Se vidare i Fukthandboken [Nevander, Lars Erik, Elmarsson, Bengt] samt Fuktdimensionering ger fuktsäkrare byggnader [Sandin, Kenneth].

Tillväxt av mögelsvamp

Beroende på typen av påväxt, vilken art eller vilken omfattning, så kommer den att vara synlig för blotta ögat eller inte. Vissa svampar bildar pigmenterade hyfer och sporer och kan vid kraftig påväxt vara synlig, medan andra kan växa mycket kraftigt och ändå bara med säkerhet gå att detektera i mikroskop. En typ av påväxt som kan uppkomma när materialet har varit, eller är, mycket fuktigt är blånad.

Om en påväxt skall betraktas som en skada eller inte kan bero på var den finns i konstruktionen kan det utgöra en skada eller inte. På utsidan av en fasad eller undertaket på en carport är det framför allt den missfärgande svampen som man vill undvika. När det finns risk för att innemiljön påverkas negativt är även sådan påväxt som inte är synlig för blotta ögat relevant.

Övriga mikroorganismer

Förutom hyfbildande mikrosvampar kan även jästsvampar och bakterier finnas på fuktiga byggnadsmaterial.

Jästsvampar är encelliga mikrosvampar som reproducerar sig genom knoppning, dvs en typ av delning av cellen. Denna typ av livsform gynnas av tillgång på fritt vatten. En del svampar kan växla mellan hyf och mycelform och kallas då dimorfa svampar.

Bakterier är en annan grupp av mikroorganismer som kan finnas på fuktiga byggnadsmaterial En grupp av bakterier som är vanliga i fuktskadade byggnader med elak lukt är aktinomyceter.


Läs mer i

Kritiska fukttillstånd för mikrobiell tillväxt på byggnadsmaterial – Kunskapssammanställning [Johansson, Pernilla, Samuelson, Ingemar]

Mikroorganismer i byggnader. En kunskapsöversikt [Johansson, Pernilla]

Mögel på nytt och begagnat byggnadsvirke [Johansson, Pernilla]

Fuktdimensionering ger fuktsäkrare byggnader [Sandin, Kenneth]

Fukthandboken [Nevander, Lars Erik, Elmarsson, Bengt]