Fuktteknisk bedömning

Beskrivning av konstruktionens funktion ur fuktsynpunkt

Denna takkonstruktion skall projekteras med hänsyn till nederbörd, fukt i inneluften samt eventuell byggfukt.

Nederbörd

Tätskiktet förutsätts vara tätt och antas inte påverka fuktförhållandena i taket. Läs mer om takavvattning och tätskikt i Allmänt om tak.

Luftfukt

Luftfuktigheten inne kan ge fuktproblem i taket genom både diffusion och konvektion.

Fuktdiffusionen hindras genom diffusionsmotståndet i en ångspärr och fuktkonvektionen genom att ångspärren görs lufttät. Kontrollera att en långsiktig fuktackumulering inte sker vid fuktiga innemiljöer, se Fuktberäkning. Eftersom det oftast råder ett invändigt övertryck i taknivån är det särskilt viktigt att ångspärren inklusive genomföringar och anslutningar mot väggar görs lufttät.

Byggfukt

Foamglas

De material som är aktuella i denna takkonstruktion har normalt ingen byggfukt. Det är dock viktigt att materialen lagras och hanteras så att de inte fuktas upp före inbyggnad eftersom uttorkningsmöjligheterna är starkt begränsade i denna taktyp.

 

Förändring av konstruktion

En invändig tilläggsisolering är svår att genomföra och dessutom olämplig från fuktsynpunkt. Tunnare invändiga skikt avsedda för ljudabsorption är acceptabla. En utvändig isolering går bra att genomföra. Man låter då det gamla tätskiktet ligga kvar och tilläggsisolerar med så mycket isolering att det inte blir någon risk för kondens vid (det gamla) tätskiktet. Som tumregel brukar anges att man bör ha minst halva takets värmemotstånd utanför (det gamla) tätskiktet.

Vid upptagning av hål för nya genomföringar i taket måste lufttätheten alltid noggrant återställas.