Checklista vid projektering

Konstruktionen skall utformas med hänsyn till nederbörd, luftfukt inne (diffusion och konvektion), luftfukt ute samt byggfukt. Nedanstående punkter är exempel på kontrollpunkter för projektering:

 • Luftfuktighetens variationer under hela året (stor isolertjocklek medför uteklimat på vind).
 • Materialval med hänsyn till mögelresistens (material som underlagstak, vindskydd på isolering etc).
 • Behov av ventilationsanordningar.
 • Fuktdiffusion inifrån.
 • Risk för fuktkonvention vid otätheter, genomföringar (t ex intill lucka och genomföringar, anslutningar, skarvar).
 • Risk för utifrån inläckande vatten.
 • Risk för indrivning av yrsnö.
 • Inga fuktkänsliga material som t ex träfiberskivor, trä och gipsskivor mellan två diffusionstäta skikt.
 • Risk för köldbryggor och därmed risk för hög RF på insidan av konstruktionen.
 • Byggfukt och risken att andra intilliggande material kan ta skada av detta, speciellt från vindsbjälklag av betong.
 • Risker med låglutande tak.
 • Utförande kring takfot.
 • Material som kräver väderskydd under produktionsskedet skall anges, ex limträbalkar, utegipsskivor etc.
 • Material som kräver inomhusförvaring och/eller som skall förvaras luftigt enligt leverantörskrav anges.
 • Planering av upplagsplats som erbjuder fuktskydd mot såväl markfukt som regn i kombination med hård vind.
 • Planering för väderskyddat byggande (beaktande av byggnadens bredd och höjd m m). Tidig dialog med entreprenör.
 • Ge anvisningar till byggarbetsplats om produktionsmoment som medför stort fukttillskott till  innemiljön (t ex vid gjutning av betong och uttorkning av denna) och då klimatskärmen kan komma att belastas av fukt inifrån. Ge anvisningar för att skydda material och konstruktioner från hög RF/kondensutfällning (t ex tak och vind).