Otätheter

Åldrande material och byggfel ger otätheter

En tät byggnad skapas genom att montera ett lufttätt skikt i konstruktionen eller genom att använda lufttäta material och täta mellan dessa. Genom åldring av material eller brister i arbetsutförande eller material uppstår otätheter även om syftet har varit att skapa en byggnad utan otätheter.

Läckagen genom otätheterna i en byggnad kan ses som läckage genom en hel byggnad, genom en del av byggnaden eller som läckage genom en enskild öppning i det lufttäta skiktet. Se figur nedan. De otätheter som är aktuella för att bedöma risken för fuktskador är framförallt elementärläckagen (det vill säga läckage genom enskilda öppningar i tätskiktet).

Läckagen i en byggnad kan betraktas som läckage för hel byggnad, läckage genom byggnadsdel eller som elementarläcka. Teckning: Agneta Olsson-Jonsson

Elementarläckagen kan indelas i tre huvudgrupper:

  • Skarvar som t ex skarv mellan två plastfolier. Skarvar mellan plastfolier förekommer i väggar och tak.
  • Anslutningar som anslutning mot fönster, betongbjälklag, betongväggar och putsade ytor.
  • Genomföringar av till exempel ventilationskanaler, eldosor och elrör.
Vid genomföringar av ventilationskanaler måste tätskiktet anslutas noggrant.

En omfattande genomgång av olika otätheter finns i Bilaga 5 i Lufttäthetsfrågorna i byggprocessen – Kunskapsinventering, laboratoriemätningar och simuleringar för att kartlägga behov av tekniska lösningar och utbildning [Sandberg, Per Ingvar, Sikander, Eva].

För varje elementarläcka redovisas där i tabell: tryckskillnad (över- och undertryck), luftläckage per längdenhet (m³/h·m) och luftläckage (m³/h). I figur visas luftläckage per längdenhet (m³/h·m) som funktion av tryckskillnaden (Pa). Kurva för över- respektive undertryck redovisas. Dessutom anges för över- och undertryck koefficienterna a och ß, definierade enligt

r = a · Δpβ

där

r är luftflöde per längdenhet (m³/h·m)
Δp är tryckskillnad (Pa).

Koefficienten α ger alltså ett mått på hur stort läckaget är och β, som ligger mellan 0,5 och 1,0 visar strömningstypen: 1,0 helt laminärt flöde och 0,5 turbulent flöde. Normalt ligger β-värdet någonstans i detta intervall.

Data för lufttäthet hos material och materialskikt finns i avsnitt 92:3 i Fukthandboken.


Läs mer i

Fukthandboken [Nevander, Lars Erik, Elmarsson, Bengt]

Lufttäthetsfrågorna i byggprocessen – Kunskapsinventering, laboratoriemätningar och simuleringar för att kartlägga behov av tekniska lösningar och utbildning [Sandberg, Per Ingvar, Sikander, Eva]