Röta

Röta allmänt

Rötsvampar (Basidiomyceter) växer på och i virke och bryter ner vedens beståndsdelar och rötar på så sätt veden. Svamparna kan orsaka vitröta eller brunröta beroende på vilka delar av veden som bryts ner. Vid brunröta är det cellulosa och meicellulosa som bryts ner, vid vitröta bryts även ligninet ner. Den vanligaste formen av röta hos barrved är brunröta. I svenska byggnadskonstruktioner används i huvudsak barrved och följaktligen är brunröta den vanligaste formen av röta.

En tredje form av röta, soft rot, orsakas av mikrosvampar. Nedbrytningen sker inne i veden och ger inga visuella angrepp, åtminstone till en början. Denna typ av röta är vanlig i till exempel telefonstolpar och fönsterramar.

Rötskador medför oftast omfattande åtgärder
Foto: Ingemar Samuelson

Tillväxt av rötsvamp

Liksom mögelsvampar förökar sig rötsvampar med sporer. Dessa bildas hos dessa dock på ett annat sätt, i fruktkroppar som bildats vid ”parning” mellan två mycel. Dessa fruktkroppar är makroskopiska, det vill säga de syns tydligt med blotta ögat. Svampen utgörs dock inte enbart av dessa fruktkroppar utan till största delen av mycelet i veden. Detta kan sträcka dig långt bortom där fruktkroppen bildats, och ofta ser man inte mycelet. Angrepp av brunröta som gått långt kännetecknas av att virket spruckit upp i fyrkantiga delar och är brunfärgat. Innan ett angrepp gått så långt har veden mjuknat, och man kan ett trubbigt föremål (t ex spetsen på en kniv) kan stickas in en bit i veden. Genom mikroskopisk analys kan man se vilken typ av röta det rör sig om, och också om röta förekommer där angreppet inte gått så långt att visuella skador finns.

Äkta hussvamp

Då rötangreppen orsakas av Äkta hussvamp (Serpula lacrymans) krävs ofta mer omfattande saneringar än om de orsakas av andra rötsvampar. Det är därför viktigt att konstatera om det är denna svamp som är orsaken till angrepp innan åtgärder genomförs.

När uppkommer rötsvampsangrepp?

Rötsvampar har högre fuktkrav än mögelsvampar, och tiden för att ett angrepp skall uppkomma är generellt längre. Om det finns ett rötangrepp i en byggnad kan man därför dra slutsatsen att det funnits en fuktskada som pågått under en relativt lång tid, medan mögel kan växa redan efter en kort uppfuktning eller exponering mot hög relativ fuktighet. Rötskador under byggtiden är inte vanliga.


Läs mer i

Träguiden