Väderskydd

Många gånger är det lämpligt att använda väderskydd under produktionen för att inte material skall ta skada av nederbörd. Det har också visat sig att det finns flera fördelar med att bygga väderskyddat Se även Väderskyddad produktion [Larsson, Bengt, Söderlind, Lars]:

  • Byggnadsverket skyddas från skadlig fukt och ger yrkesarbetarna möjlighet att göra ett fullgott arbete
  • Byggtiden kan förkortas genom att arbetet kan bedrivas utan att störas av vädret
  • Avsevärt bättre arbetsmiljö och minskade risker för arbetsskador. Vidare medger ett bra väderskydd att en del obekväma och ergonomiskt mindre lyckade arbetsställningar kan undvikas
  • Sjukfrånvaron minskar erfarenhetsmässigt eftersom yrkesarbetarnas utsatthet för nederbörd, blåst och köld minskar i hög grad
  • Ekonomin påverkas genom att produktiviteten ökar och att byggtiden minskar

Materialet är sammanställt av Lars Söderlind och återfinns även i Bygga F – Metod för fuktsäker byggprocess [Norling Mjörnell, Kristina].

Fasadväderskydd på ställning

Foto: Lars Söderlind

Fasadväderskyddet skapas genom att duk eller skivor fästs till en fasadställning, som förankras i byggnaden. Normalt sker materialförsörjningen genom en bygghiss placerad inom eller utanför fasadväderskyddet.

 

Takväderskydd som lyfts på plats

Takväderskyddet utgörs av husets blivande yttertak, som tillverkas innan själva stombyggnaden startar, och till en sådan standard att det är vattentätt. Takväderskyddet lyfts på den färdigställda delen av byggnaden efter arbetets slut på kvällen och lyfts av på morgonen vid arbetets start.
Används framförallt av företag som levererar prefabricerade småhus eller volymelement  för flervåningshus

Fasta takväderskydd

Foto: Lars Söderlind

Takväderskyddet används vid både om- och tillbyggnader och skapas genom att duk eller hårda skivor fästs till standardbalkar, som leverantörer till ställningsmaterial har i sitt sortiment. Väderskyddet ställs på och förankras i husets stomme eller på en utanpåliggande fasadställning.

 

Mobila takväderskydd

Foto: Lars Söderlind

Det mobila takväderskyddet består av en bärande ramkonstruktion i stål eller aluminium klädd med duk eller plastpaneler. Väderskyddet görs mobilt genom att rambenen förses med hjul som rullar på en rälskonstruktion, vilken vanligtvis bärs av en ställning utanför husets fasad. Det mobila väderskyddet medger att man kan öppna taket på valfritt ställe utefter byggnadens längd.

Klättrande väderskydd

Foto: Lars Söderlind

Metoden är ganska nyutvecklad och utgår från ett mobilt takväderskydd som monteras på en klätterställning till arbetsplattformar eller utrustning för klätterform. Väderskyddet monteras i anslutning till att byggproduktionen startar, varefter väderskyddet lyfts med kran eller hydrauliska lyftare i den takt som produktion fortskrider. Stabiliseringen av väderskyddet sker genom att det vertikala bärverket efterhand fästs in i den färdigställda stommen. Vertikala ytor kan efterhand täckas in med ett normalt fasadväderskydd.

 

Fristående hallar

Foto: Lars Söderlind

Fristående hallar har en självstabiliserande stomme och uppförs till full höjd innan husets stomme börjar byggas. Tak och väggar täcks in med duk. Det finns några enstaka projekt genomförda med väderskydd av denna typ.

 

Lokal intäckning (små väderskydd)

Det finns på marknaden ett antal små väderskydd, som användas i olika sammanhang. Exempel på sådana användningsområden är:

  • Takarbeten – används vid lokala reparationer på tak, upptagande av nya takkupor etc
  • Intäckning av fönster – små lokala väderskydd som sätts in i befintlig fönsteröppning vid fönsterbyte

Provisoriska lager- och tillverkningslokaler

Foto: Lars Söderlind

Ramkonstruktion som vanligtvis kläs med duk och kan användas till tillfälliga lagerlokaler eller provisoriska fältverkstäder ute på arbetsplatserna. Kan fås i ett flertal olika storlekar. Används också så kallade partytält.