Checklista vid projektering

 • Avledning av vatten från fasad
 • Tätning runt ventiler
 • Tätning av springor, spalter
 • Vattenuppsugning i tegel, puts, betong
 • Sockelhöjd tillräcklig för att hindra vattenstänk från marken
 • Avledning av regnvatten från byggnaden
 • Lutning från byggnaden
 • Markens beskaffenhet
 • Hög ånghalt i våtrum
 • Ytskikt på insida källarvägg eller motfylld vägg
 • Dräneringsledningens kapacitet och placering
 • Dränerande material
 • Rensmöjlighet i brunnar och dräneringsledning
 • Kapillärbrytande skikt
 • Stående vatten mot källarvägg och grund
 • Skvallerfunktion om det börjar läcka
 • Markens RF=100 %
 • Värmeisolering på utsidan, kallaste sidan
 • Undvik köldbryggor
 • Kritisk fuktnivå för fuktkänsliga ytskikt och intilliggande material
 • Tätskikt på insidan i våtrum som förhindrar uttorkning
 • Kontrollera vattnets väg vid ett läckage
 • Undvik fuktkänsliga material