Checklista vid projektering

Puts

Vid puts direkt på isolering skall putsen klara täthet mot slagregn. Det är speciellt viktigt vid utformning av anslutningar och infästningar i putsen.

Träfasad

Lockbrädor ger bättre ventilation bakom panelen än lockläkt.

Luftspalt skall finnas i lägen utsatta för slagregn.

Anslutningar utförs så att inläckande vatten kan dräneras ut.

Ändträ skall behandlas med penetrerande grundningsolja.

Undvik stående skarvar.

Välj färgsystem med omsorg. Väl testade.

Använd penetrerande grundningsolja vid täckmålning.

Plåt

Eventuellt inträngande vatten skall kunna dräneras ut.

Luftspalter bakom plåtbeklädnader skall ventileras.

Betong

En lufttätning skall finnas i väggens insida.

Använd tvåstegstätning och visa detaljer, anslutningar, tillverknings- och monteringstoleranser på ritningar.