Material, metoder och detaljlösningar

En bra guide för arkitekter, projektörer och entreprenörer utgör rapporten God lufttäthet – En guide för arkitekter, projektörer och entreprenörer [Adalberth, Karin]. Den innehåller information om material som kan användas för att uppnå god lufttäthet som folier, skivor, dukar, papp, fogmassor, foglister och fogskum. Vidare finns ett stort antal exempel på goda tätningstekniker. Här presenteras hur olika anslutningar och genomföringar kan erhålla god täthet, t ex ytterväggens anslutning mot grunden, fönstrets anslutning mot ytterväggen, mellanbjälklagets anslutning mot ytterväggen, genomföringar av ventilationskanaler i klimatskärmen etc. Totalt finns cirka 70 ritningar med tillhörande beskrivningar.

I SP Rapport 2004:22 redovisas olika detaljlösningar tillsammans med mätresultat från läckagemätningar. Olika skarvar och anslutningar har utvärderats.

Ur God lufttäthet – En guide för arkitekter, projektörer och entreprenörer [Adalberth, Karin]

Det är viktigt att plastfolien i taket mellan isolering och glespanel har god anslutning till plastfolien i väggen genom klämda överlapp (egen bild). Notera också problemen i hörnan där plastfolier i tre plan ska anslutas tätt till varandra.

Läs mer i

God lufttäthet – En guide för arkitekter, projektörer och entreprenörer [Adalberth, Karin]

Lufttäthetsfrågorna i byggprocessen – Kunskapsinventering, laboratoriemätningar och simuleringar för att kartlägga behov av tekniska lösningar och utbildning [Sandberg, Per Ingvar, Sikander, Eva].

Goda exempel på lufttäta konstruktionslösningar [Wahlgren, Paula]