Fuktsäkerhetsprojektering

Vad är fuktsäkerhetsprojektering?

”Systematiska åtgärder i projekteringsskedet som syftar till att säkerställa att en byggnad inte får skador som direkt eller indirekt orsakas av fukt. I detta skede anges även de förutsättningar som gäller i produktions- och förvaltningsskedet för att säkerställa byggnadens fuktsäkerhet.”
(Definition enl. BBR)

Fuktsäkerhetsprojektering – fuktsäkring i projekteringen

Vid projektering av byggnader och byggnadsdelar utformas dessa så att de kan motstå de fuktkällor som kan komma att belasta byggnaden. För varje byggnadsdel görs en fuktteknisk bedömning av hur varje tänkbar fuktkälla belastar konstruktionen och vilken fukttillstånd som förväntas uppkomma i byggnadsdelen samt om de ingående materialen klarar denna fuktbelastning. Bedömningen kan göras med hjälp av beräkningar eller baseras på lång erfarenhet av att samma utformning fungerat förutsatt att förutsättningarna är de samma.

Rutin för fuktsäkerhetsprojektering

Identifiera fuktbelastningar

Gå igenom byggnadsdel för byggnadsdel och ”belasta” dem med alla tänkbara fuktkällor. Fuktkällor kan vara snö, is, smältvatten, regn, slagregn, luftfukt från människor, matlagning, dusch, bad och växter, vatten i och på marken, byggfukt som finns i materialen från början eller tillförs materialen under byggtiden samt vatten från läckande installationer. Tänk igenom hur dessa fuktkällor belastar byggnadsdelen. Det är inte alltid självklart att upptäcka alla möjliga vägar som fukten kan ta men försök att följa vattnets väg och föreställ dig hur vattnet kommer att kunna transporteras i ångfas och i vätskefas genom fuktkonvektion (transport av fukt i strömmande luft) till följd av tryckskillnader, fuktdiffusion (transport av vattenånga) till följd av skillnader i ångtryck, kapillärsugning på grund av kapillärkrafter i fina porer och tyngdkrafter (transport av vatten) till följd av vattenövertryck eller vindtryck m m.

Se vidare under Fukttransport och Fuktkällor

Uppskatta fukttillstånd

Uppskatta därefter fukttillstånden i de olika byggnadsdelarna och beskriv hur de varierar i tiden. Fukttillståndet i materialet kan uppskattas med kvalitativa metoder och kvantitativa metoder.

Se vidare under Fuktberäkningar.

Fuktkriterier

Gå igenom alla fuktbelastningar och kontrollera om de kan bidra till en så hög fuktnivå så att den överskrider den kritiska fuktnivån för något eller några material i byggnadsdelen. Det kritiska fukttillståndet för ett material är det fukttillståndet när man får oönskade effekter av fukt på grund av att någon av de tekniska egenskaper förändras mer än vad som kan acceptera. Det kan handla om missfärgning, fysikalisk nedbrytning (frostsprängning), kemisk nedbrytning (korrosion av metaller, förtvålning av golvlim), biologisk nedbrytning (röta, blånad), hälsorisker (lukt, luftfuktighet, kvalster, emissioner, mögel), hållfasthet, deformation och fuktbetingade rörelser (svällning, krympning) och nedsatt isolerförmåga. Det kritiska fukttillståndet för påväxt av mögel är ca 75 % relativ fuktighet vilket i princip gäller allt material om inte annat kan påvisas av materialleverantören. Kritiska fukttillståndet 75 % gäller även allt material som är det minsta smutsigt.

Se vidare under Fuktskador och kritiska fukttillstånd.

Anpassa utformningen

Anpassa utformningen av byggnadsdelen och val av material till de fuktbelastningar som kan tänkas förekomma på ett sådant sätt att risken för att skador eller andra olägenheter uppstår minimeras.

Riskanalys

För att få en uppfattning om fuktsäkerheten kan man göra en riskanalys. Metoden med säkerhetsfaktorer som används i statisk dimensionering är svår att applicera vid fuktsäkerhetsprojektering, däremot kan man göra påslag. Ett bättre sätt är att göra en riktig riskanalys där varje beräkningsparameter beskrivs med en fördelningskurva. Beräkningen utförs sedan med ett slumpmässigt värde ur de olika parametrarnas fördelningskurvor. Genom att göra ett stort antal beräkningar får man ett statistiskt underlag utifrån vilket man kan utläsa en risk för att t ex fukttillståndet i ett material överstiger ett visst värde.

Ekonomisk optimering

Man kan sedan gå ett steg vidare och göra en ekonomisk optimering så att byggkostnaden och skadekostnaden blir så låg som möjligt.

Anvisningar till byggskedet

Det är viktigt att projektörerna anger de förutsättningar som man antagit för byggskedet samt de kontroller och uppföljningar som skall utföras i byggskedet. Det kan t ex vara att man förutsätter att ett heltäckande väderskydd monteras över hela bygget eller delvis vid montage och förvaring av fuktkänsliga material. Det kan också vara krav på att vissa mätningar t ex fuktkvot i trä skall utföras innan väggar byggs in eller att fall i våtrum skall kontrolleras innan tätskiktet läggs. I redovisningsmallen finns en kolumn för uppgifter till byggskedet.

Redovisning av fuktsäkerhetsbedömning

Redovisningen kan göras i tabellform enligt exemplet nedan och utgör en del av fuktsäkerhetsdokumentationen för projektet.

Byggnadsdel Fuktkälla Fuktbelastning Resultat, hänvisning till dokument Bedömning / motiv Uppföljning i produktionsskedet
Byggnadsdelens funktion, utformning, ingående material Nederbörd, markfukt, byggfukt… Typ av fuktbelastning, intensitet, varaktighet t ex stående vatten på bjälklag Resultat från fuktsäkerhetsbedömningen, förenklingar, antaganden, använd metod och eventuella avvikelser från ursprungliga krav Motiv till varför byggnadsdelen kan anses fuktsäker och en bedömning av risk för och konsekvens av skada Kontroll eller uppföljning som skall utföras i produktionsskedet

Checklistor

Det finns ett antal olika checklistor framtagna som kan användas som hjälp vid fuktsäkerhetsprojekteringen. Exempel på checklistor finns att hämta från fuktcentrums hemsida.


Läs mer i

Bygga F – Metod för fuktsäker byggprocess [Mjörnell, Kristina]

Ny rapport om ByggaF – metod för fuktsäker byggprocess

Fuktdimensionering ger fuktsäkrare byggnadsdelar [Sandin, Kenneth]