Branschregler och anvisningar

VVS-Installatörerna

VVS-installatörerna har gett ut branschreglerna Säker Vatteninstallation. Utbildning om dessa ges till montörer och arbetsledare. De som har genomgått utbildningen blir legitimerade (sommaren 2006 hade 4000 personer genomgått utbildningen). För att en installatör ska bli auktoriserad VVS-installatör krävs att företaget skrivit på en avsiktsförklaring där man förbinder sig att följa kraven enligt Säker Vatteninstallation. VVS-installatörerna har även gett ut en informationsskrift som behandlar stambyten [VVS-Installatörerna, Föreningen Sveriges VVS-inspektörer].

Bland annat följande anges i Säker Vatteninstallation:

Krav på monteringsanvisningar

Många VVS-produkter är avancerade och har monteringsanvisningar som måste följas för att installationen ska bli vattenskadesäker. VVS-produkter som har monteringsanvisningar och som uppfyller kraven på Säker Vatteninstallation framgår av www.sakervatten.se.

Installationsregler för vattenskadesäkerhet

Reglerna innehåller krav avseende

 • Rör och komponenter (bör vara typgodkända, blandning av system får inte förekomma m m)
 • Förläggningen av rör (eventuellt utläckande vatten ska snabbt kunna upptäckas m m)
 • Utbytbarhet av rör
 • Förläggning av fogar på rör (utbytbarhet, eventuellt utläckande vatten ska snabbt upptäckas m m)
 • Inkoppling till rörsystem (blandarinfästen, rörinstallationer i kök m m)
 • Rörgenomföringar (var de inte får förekomma, montering, fixering, tätning m m)
 • Skruvinfästningar (endast i massiva konstruktioner m m)
 • Infästning av WC-stol
 • Montering av golvbrunn (höjdkoordinat, placering och montering m m)
 • Frysskadesäker montering av vattenrör
 • Kontroller (av ovanstående punkter samt av installationens täthet)

Installationsregler för skydd mot legionellatillväxt, brännskador och återströmning

Säker vatteninstallation omfattar ett flertal krav för att säkerställa att problem med legionellatillväxt, brännskador och återströmning inte ska uppstå.

Krav på kontroll och dokumentation

Säker Vatteninstallation har två intyg som företaget ska fylla i och som tjänar som dokumentation av utfört arbete

 • Intyg om Säker Vatteninstallation
 • Avvikelser från kraven Säker Vatteninstallation

För mer information se Säker Vatteninstallation [VVS-installatörerna].

GVK, Golvbranschens våtrumskontroll

Golvbranschens organisation ger via GVK ger ut ”Säkra våtrum, GVKs Branschregler för tätskikt i våtrum”. GVK auktoriserar dessutom företag för arbeten med tätskikt i våtrum och utför stickprovskontroller med hjälp av särskilt utbildade kontrollanter i varje län. Full information finns att hämta på www.gvk.se.

På hemsidan framgår följande angående GVK-auktoriserade företag:

 • företag har behörig personal (kan styrka detta med behörighetsbevis)
 • anmäler varje våtrumsinstallation till GVK
 • accepterar stickprovskontroller av utförda tätskiktsarbeten

Auktorisationen kan avse

 • tät- och ytskikt av plast
 • tätskikt/keramik
 • både tät- och ytskikt/plast och tätskikt/keramik

För att ett företag skall erhålla GVK-auktorisationen krävs specialutbildning av arbetsledare och golvläggare/plattsättare. Efter godkända prov utfärdas personliga behörighetsbevis (ID-kort) utställda på det auktoriserade företaget.

GVKs råd och anvisningar omfattar hur underlaget ska vara utfört innan tätskiktet appliceras och bland annat följande

 • Rörgenomföringar i golv och vägg
 • Golvbrunn monteras enligt golvbrunnsleverantörens anvisningar
 • Tätskiktet ansluts till golvbrunn enligt golvbrunnsleverantörens anvisningar vid plastmatta och enligt tätskiktsleverantörens anvisningar om det inte är plastmatta
 • Underlaget
 • Golvvärme
 • Montering av tätskikt enligt respektive tätskiktsleverantörs monteringsanvisningar
 • Dörröppning
 • Ytskikt
 • Egenkontroll (bland annat provning av plastmattans täthet i fogar med hjälp av GVK-pumpen – SS 923621)

Byggkeramikrådet

Byggkeramikrådet ger ut BBV Byggkeramikrådets branschregler för våtrum [Byggkeramikrådet]. Reglerna finns att ladda ner på www.bkr.se. Det finns dels behöriga företag som har personal som genomgått utbildning, dels auktoriserade företag som arbetar med mer kvalificerat montage.

På hemsidan framgår följande angående behöriga företag:

Våtrumsarbeten enligt branschreglerna innebär att:

 • Personal som utför tätskiktsarbeten ska ha behörighetslegitimation och vara anställda i ett behörigt företag. Företaget ska även ha en våtrumsansvarig arbetsledare som genomgått Byggkeramikrådets utbildning 1 och 2.
 • Arbetena utförs med godkända konstruktioner enligt tillhörande monteringsanvisningar.
 • Utförda arbeten kontrolleras genom egenkontroll och dokumenteras i kvalitetsdokumentet, Branschreglernas bilaga A. Dokumentet ska överlämnas till beställaren efter samtliga våtrumsarbeten.

Behöriga företag blir årligen föremål för Byggkeramikrådets kvalitetsöversyn. Vid uppenbara avsteg från Branschreglerna kan behörigheten återkallas.

Branschreglerna innehåller följande delar

 • Krav på vattentäthet
 • Typkonstruktioner
 • Monteringsanvisningar
 • Underlag
 • Tätskikt
 • Konstruktioner/fästmassor
 • Keramiska plattor
 • Fogmassor
 • Tätning vid efterkommande installationer
 • Provningsmetoder och krav
 • m m

MVK, Måleribranschens våtrumskontroll

Måleribranschen har en branschstandard som behandlar bland annat målade ytskikt i våtenheter. Mer finns att läsa på http://www.vatrumsmalning.se.

Inom Måleribranschens våtrumskontroll testas både materialleverantörernas system och målerientreprenörernas arbete enligt Målaremästarnas branschstandard.

Krav på måleriföretaget är att det har utbildade målare så att utförandet sker enligt branschstandarden.

Exempel på innehåll i branschstandarden är

 • Behandling av underlaget
 • Genomföringar
 • Infästningar
 • Anslutning mot golv och vägg
 • Applicering
 • Kontroll

VASKA-projektet

VASKA-projektet genomfördes första gången i 220 bostäder i flerbostadshus och småhus i Umeå i samband med Bomässan Bo-87. Projektet finansierades främst av Byggforskningsrådet och projektet leddes av Scandiaconsult AB (Johnny Andersson och Rolf Kling). Vid en utvärdering efter 10 år visade det sig att inte en enda vattenskada hade inträffat i dessa byggnader och inte heller i någon av de drygt 4 000 lägenheter i Umeå som tillämpade samma kvalitetssystem. Inte heller senare har någon vattenskada rapporterats. Sedan de första husen uppfördes 1987 har VASKA-konceptet tillämpats i ett stort antal lägenheter och Länsförsäkringar som var med redan i den ursprungliga projektgruppen sprider idéerna i skriften Vattenskadesäkert byggande. VASKA-bostad.

VASKA-konceptet presenteras i sin helhet i Bygg vattenskadesäkert. VASKA visar vägen [Andersson, Johnny, Kling, Rolf] och på Formas där checklistan i sin helhet är tillgänglig. I huvudsak omfattar konceptet följande delar:

Vid nybyggnad

 • Rörinstallationer bör vara utbytbara och inspekterbara
 • Utläckande vatten skall snabbt kunna upptäckas
 • Fogar ska vara utbytbara och inspekterbara
 • Fogar på trycksatta rör bör vara placerade i utrymmen med vattentät golvbeläggning
 • Typgodkända golvbrunnar väljs i första hand
 • Monteringsanvisningar ska följas
 • Golvbrunnens anslutning mot golvets tätskikt görs enligt golvtillverkarens anvisningar vid plastmatta och tätskiktstillverkarens anvisningar vid vätskebaserade tätskikt/tätskiktsmassor
 • Anvisningar för rörgenomföringar och skruvinfästningar
 • Minsta lutning på golv i våtrum 1:100 om möjligt
 • Föreskriv utförande för golv och väggar enligt GBR eller PER
 • Matta i kök läggs före montering av kök och med uppvik
 • Driftinstruktioner

Vid rivning och ombyggnad av våtrum

 • Ta bort plastmattor, målad glasfiberväv och limrester helt. Använd inte gamla plastmattor som tätskikt under keramiska plattor
 • Ta bort allt material ner till tätskikt vid keramiska material
 • Ta bort fuktskadade material
 • Torka ut fuktskadade konstruktionsdelar av murverk, betong eller lättbetong
 • Byt ut golvbrunnar som inte är typgodkända enligt NKB
 • Byt ut korroderade brunnar
 • Byt golvbrunnar som har ett dåligt system för tätning mot nytt tätskikt
 • Byt ut golvbrunnar med förhöjningsring och extra inlopp under tätskiktet.

I VASKA finns även anvisningar för undersökningar inför reparationer och ombyggnad.

Materialtillverkare/leverantörer

Materialtillverkare ger ut anvisningar för hur deras material ska monteras. Dessa anvisningar tillsammans med branschregler kan anses vara en god grund för vattenskadesäkra installationer och våtrum.

Försäkringsbolag

Försäkringsbolag har ofta villkor för att försäkringen ska gälla fullt ut. Som exempel kan nämnas att Länsförsäkringar har ett aktsamhetskrav som innebär att Boverkets byggregler ska uppfyllas enligt följande – ”Vid ombyggnad, renovering, reparation ska Boverkets byggregler uppfyllas även om bygglov inte krävs”. Försäkringsbolagen bör kontaktas för uppgifter om villkor för att försäkringen ska gälla fullt ut efter åtgärder av våtenheter och stammar.

Övrigt

Inom något år kommer ett europeiskt godkännandesystem att introduceras. Detta genom att en riktlinje för europeiska tekniska godkännande (ETAG 022) kommer att publiceras (förväntad publicering under första halvåret 2007). Med ledning av den kravspecifikation som finns i ETAG 022 kan ett Europeiskt Tekniskt Godkännande (ETA) utfärdas. Detta görs i Sverige av RISE Certifiering. Ett ETA ger innehavaren möjlighet att CE-märka sin produkt. CE-märket är inget kvalitetsmärke utan det visar att produkten svarar mot EUs minimikrav för att få finnas på marknaden.

Möjligheten att CE-märka våtrumskonstruktioner kommer förmodligen att innebära att dagens godkännandesystem kommer att omarbetas så att det överensstämmer med det europeiska godkännandesystemet. Vid omarbetning måste man beakta att kraven i den svenska bygglagstiftningen följs. Europeiskt tekniskt godkännande ger endast ett harmoniserat sätt att deklarera egenskaper, den ger inte en harmoniering av bygglagstiftningen. Bygglagstiftningen är och förblir nationell.