Lagar och regler

Plan- och bygglagen, Byggnadsverkslagen och Miljöbalken samt tillhörande förordningar ställer olika krav på byggnadsverk och tomtmark. Där regleras även vissa ansvarsfrågor och Boverkets möjlighet att i vissa fall skriva tillämpningsföreskrifter. På webbsidorna under denna rubrik beskrivs regelsystemets olika delar översiktligt.

Boverket har det övergripande uppsiktsansvaret enligt plan- och bygglagen för byggandet i Sverige. Boverket har också möjlighet att i vissa fall precisera de krav som samhället ställer på byggnadsverk och tomtmark. Detta görs genom föreskrifter och allmänna råd, exempelvis Boverkets byggregler (BBR) och Boverkets konstruktionsregler (BKR).

Bygg- och konstruktionsreglerna gäller i princip för ny- och tillbyggnad. Reglernas olika avsnitt förklaras här liksom de förbättringsregler som gäller för att göra samhället mer tillgängligt för människor med olika funktionshinder. Du kan också läsa om Boverkets råd för ändring av byggnad (BÄR) och hur varsamhetskravet i plan- och bygglagen ska efterlevas samt om vad som gäller vid rivning.

Här kan du också läsa mer om Boverkets ansvar för olika produkter på byggområdet och om svenska regler för detta samt om den bakomliggande EU-lagstiftningen.

Boverket har också en digital frågeservice – ”Frågor och svar” – och på varje webbsida finns en kontaktperson som kan ge dig mer information.


Läs mer

Boverket