Fuktteknisk bedömning

Beskrivning av konstruktionens funktion ur fuktsynpunkt

Moderna källarväggar består normalt av platsgjuten betong, putsat murverk eller prefabricerade element. Samtliga vägg typer kompletteras med någon typ av värmeisolering och fuktskydd. Det finns tre olika principer för att klara dränering och kapillärbrytning. Dessa är:

  1. Tätt skikt på väggens utsida (kapillärbrytning) och återfyllning med dränerande material.
  2. Luftspaltbildande skiva på väggens utsida (kapillärbrytning) och återfyllning med dränerande material.
  3. Utvändig värmeisolering som både kan vara dränerande och kapillärbrytande samt återfyllning med dränerande material. Tjockleken på värmeisoleringen skall vara så stor som möjligt, minst 50 mm. Det dränerandematerialet bör ha en tjocklek på minst 200 mm och en fiberduk placeras mellan dräneringsmaterialet och återfyllnadsmaterialet.

Åtgärder vid sockel och markyta skall säkerställa att:

  1. Vatten inte tränger ner mot källarväggen.
  2. Källarväggen över markytan får tillräcklig värmeisolering och fuktskydd.

Anslutningen mellan källarvägg och mellanbjälklag/yttervägg skall utföras så att:

  1. Rinnande vatten i eller på ytterväggen inte kan tränga ned i källarväggen eller källaren.
  2. Fukttransport förhindras från källaren och upp i övriga delar av konstruktionen.
  3. Lufttäthet säkerställs.
  4. Köldbryggor undviks.

Anslutning mellan källarvägg och källargolv skall utföras så att vatten rinner förbi så lätt som möjligt och att en eventuell uppdämning inte medför vatteninträngning i väggen eller i anslutningen.

Betongvägg

Källarytterväggar utförs i allmänhet av platsgjuten betong. För att betongen skall bli vattentät krävs att den sprickarmeras. Värmeisolering på utsidan förbättrar fuktskyddet. För att förhindra vatteninträngning måste ovankanten på värmeisoleringen eller den luftspaltbildande skivan skyddas med en vattenutledande anordning. Nertill skall fuktskyddet kompletteras med asfaltstrykning eller membranisolering. Betongväggar måste isoleras ovan mark. Utsidan av sockel skall fuktskyddas t ex genom vattenavvisande puts.

Murad vägg

Murade väggar måste förses med ett effektivt utvändigt fuktskydd, exempelvis luftspaltbildande skivor eller utvändig värmeisolering även om lättbetongblock och lättklinkerbetong har god värmeisoleringsförmåga. Den nedersta delen av väggen skall alltid förses med förstärkt fuktskydd av membranisolering för att kunna stå emot en temporär uppdämning.

Elementvägg

Fuktskyddet för källarväggar av prefabricerade element är i princip detsamma som för den murade väggen. Speciellt viktigt är att se till att fogarna mellan elementen blir helt täta.

Risker och svaga punkter

Fuktfläckar och läckage

Om fuktfläckar uppkommer högt upp på väggen och efter kraftiga regn kan även läckage förekomma. Om ytterväggen ovan källarväggen är en skalmur kan orsaken vara att vatten tränger in till följd av att anslutningen mellan skalmuren och källarväggen är bristfällig. Detta kan åtgärdas genom att behandla skalmuren med vattenavvisande preparat eller att montera en vattenavledande plåt i det nedersta skiftet.

Fuktfläckar nedtill på källarväggen efter kraftiga regn och snösmältning och läckage kan bero på att dräneringsledningen ligger för högt eller har för dålig transportkapacitet/lutning i kombination med dåligt utvändigt fuktskydd. Kontrollera och åtgärda dräneringsledningen vid behov. Isolera utsidan med kapillärbrytande värmeisolering och dränerande material.

Förändring av konstruktion

Utvändig tilläggsisolering

Utvändig tilluftsisolering är alltid att föredra men innebär att man måste gräva upp runt huset för att kunna montera värmeisolering på källarväggens utsida. I samband med detta är det också lämpligt att se över dräneringssystemet. Om dräneringen och fuktskyddet fungerar och det inte finns tecken på fuktproblem räcker det med att värmeisolera ovan mark och en bit ner i jorden.


Läs mer i

Källare [Sandin, Kenneth]