Fukttransport

Fukt transporteras in och ut ur material eller omlagras i material på huvudsakligen tre olika sätt:

  • Diffusion. Denna transport sker i ångfas och vattenånga diffunderar från högre ånghalt till lägre ånghalt. Drivkraften är alltså skillnaden i ånghalt. Storleken på fuktflödet blir beroende på hur tätt materialet är, det vill säga vilken ångpermeabilitet eller diffusionsmotstånd materialskiktet har. Diffusionsberäkningar måste göras för att förutsäga fukttillstånd i byggnadsdelar. Diffusion är också ett dominerande transportsätt vid uttorkning av material.
  • Fuktkonvektion. Vattenångan följer med läckande luft. Med detta transportsätt kan ibland mycket stora mängder fukt transporteras. Om luften dessutom kyls under sin väg (vilket t ex sker om luften läcker inifrån och ut) sjunker ånghaltens mättnadsvärde och vattenånga kondenserar och fukthalten stiger med skaderisker som följd.
  • Kapillärsugning. Detta är ett transportsätt där fukten förflyttar sig i material i vätskefas. Drivkraft är något förenklat fukthalten och fukten transporteras alltså från områden med höga fukttillstånd till områden med lägre. Ett specialfall är när ett material är i kontakt med flytande vatten, t ex slagregn. Då kan stora mängder vatten sugas in i materialet. Avgörande för hur mycket som transporteras kapillärt är materialets kapillaritet som beror av porstrukturen. Vissa material suger inte alls och kallas då kapillärbrytande.

Läs mer i

Fukthandboken [Nevander, Lars Erik, Elmarsson, Bengt]