Fukt

Med fukt i byggnadssammanhang menar vi vatten i olika former: i ångfas som vattenånga, i flytande fas som vatten och i fast fas som is. Ofta finns flera av dessa former i i luften och i byggnadsmaterialen samtidigt. För mycket fukt – och någon gång för lite fukt – orsakar fuktskador. Det är därför viktigt att se till att fuktförhållandena i våra byggnader under uppförande och under drift hålls inom acceptabla nivåer.

Två grupper av skador orsakas av fukt:

  • Kemisk, biologisk och fysikalisk nedbrytning av byggnadsmaterialen orsakar skador och medför att byggnadsdelar måste repareras eller att byggnadsmaterial måste bytas ut i förtid. Exempel på dessa skador är korrosion, röta och frostsprängning.
  • Kemiska processer och mikrobiell påväxt inverkar menligt på luftkvaliteten och kan skapa ”sjuka hus” med problem med t ex överkänslighet och astma.

Enligt Boverkets byggregler skall byggnader konstrueras, uppföras och brukas så att risker för fuktproblem inte uppstår. Det är därför viktigt att alla inblandade i byggprocessen har tillräcklig kunskap om fukt och dess konsekvenser.

I detta avsnitt ges en mycket kortfattad introduktion till fuktförhållanden och fuktskador. Lämplig fördjupning/bredvidläsning är Fuktcentrums skrift Introduktion till Fuktmekaniken [Sandin, Kenneth]. För ytterligare fördjupning hänvisas till Fukthandboken [Nevander, Lars Erik, Elmarsson, Bengt].