Ändring av ventilationssystem

En förändring av ventilationssystemet påverkar oftast tryckfördelningen i byggnaden. Därmed påverkas även luftflödenas storlek och riktning i olika delar av byggnadsskalet. Ur fuktsynpunkt har vi framför allt en sak att vara oroliga för och det är luftläckage inifrån och ut (från varmare till kallare partier av byggnadsskalet). Sådana luftläckage medför fuktkonvektion, som kan orsaka mycket stora skador. Övriga olägenheter av luftläckage, t ex tillförsel av radon, drag eller energiförluster, behandlas inte här.

Byggnader med självdragssystem (S) har normalt ett övertryck i byggnadens övre delar. Ett byte till frånluftssystem (F) minskar, snarare än ökar, riskerna för fuktkonvektion.

Att byta ett S-system till Från- och tilluftssystem (FT ev med värmeväxlare, FTX) påverkar inte fuktriskerna nämnvärt. Vis av tidigare erfarenheter injusterar man oftast FT-system så att frånluftsflödet är något större än tilluftsflödet, vilket minskar risken för invändiga övertryck. Man måste dock vara vaksam på eventuella fuktkonsekvenser om man väljer att öka tilluftsflödena, t ex för att förhindra inläckage av gaser eller partiklar utifrån. Det är viktigt att filter byts i rätt tid – ett igensatt filter i frånluften kan ge upphov till invändiga övertryck.

Teckning: Agneta Olsson-Jonsson

Ett mekaniskt frånluftssystem ger normalt undertryck i hela huset. Det är bra ur fuktsynpunkt, men kan skapa problem som golvdrag eller radon från marken.

Vid byte från F-system (som skapar ett undertryck i hela byggnaden) till FT-system finns ökade risker för invändiga övertryck i byggnadens övre delar. Detta måste beaktas vid projektering och drift.

Ytterligare en aspekt vid byte av ventilationssystem är all den extra håltagning som kan behöva göras. Den kan påverka byggnadens lufttäthet och därmed både tryckbild och fuktförhållanden.