Många faktorer påverkar fuktförhållandena

Vid fuktsäkerhetsprojektering och bedömning av fuktförhållanden i byggnader är det viktigt att ta hänsyn till alla faktorer som påverkar fukttillståndet. Utöver den direkta fuktpåverkan – från nederbörd, markfukt och luftfukt inne och ute – påverkas också fuktförhållandena indirekt av framförallt temperatur- och tryckförhållanden i och omkring byggnaden. Detta gör att man vid projekteringen måste ha en helhetssyn, systemsyn, för att nå bra resultat.

Det system vi talar om är hela byggnaden inklusive alla installationer och all verksamhet i byggnaden. För att detta system ska fungera måste de olika komponenterna – byggnad, installationer och brukare – vara anpassade till varandra. Som byggprocessen fungerar, med flera kompetenser i samverkan under projektering, utförande och drift, kan det vara svårt för en enskild aktör att ha tillräcklig överblick.

Detta system består av byggnad, installationer och brukare

Systemsyn är speciellt viktigt när man vill skapa god innemiljö och energieffektiva byggnader. Detta beskrivs utmärkt i boken Byggnaden som system [Abel, Enno, Elmroth, Arne]. Systemsyn är också nödvändigt för att skapa god fuktsäkerhet.

Vid projektering och utförande av nybyggnader är systemaspekterna oftast väl tillgodosedda. Vid ombyggnader eller andra förändringar av byggnaden är det däremot vanligt att man inte tillräckligt ser till helheten utan gör suboptimeringar. Detta avsnitt handlar därför huvudsakligen om förändringar av befintliga, väl fungerande byggnader.

Åtgärder som påverkar temperaturfördelningen är t ex tilläggsisolering. Generellt sett medför lägre temperatur högre fukttillstånd och därmed ökad risk för fuktskador.

Åtgärder som påverkar tryckfördelningen är t ex byte av ventilations- eller uppvärmningssystem. Ändrad tryckfördelning påverkar luftläckagens riktning och storlek. Det kan ge upphov till fuktkonvektion med stora skador som följd, se även Fuktkonvektion.


Läs mer i

Byggnaden som system [Abel, Enno, Elmroth, Arne]